ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Historia szkoły

Historia Szkoły w Radoryżu Smolanym rozpoczęła się wraz z wyzwoleniem tych ziem spod okupacji hitlerowskiej, które miało miejsce 22 lipca 1944 roku.  W toku tworzenia z ramienia PKWN administracji polskiej dwór oraz zabudowania folwarczne, należące wcześniej do Państwa Potworowskich, zostały przejęte przez Powiatowy Urząd Ziemski  Łukowie.

Do Radoryża został skierowany do pracy inż. Witold Nowacki. Jego zadaniem było zorganizowanie Powiatowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego, która dała początek edukacji szkolnej w tym miejscu.  W 1944 roku naukę rozpoczęło 8 pierwszych uczniów, którzy jednak w tym samym roku zrezygnowali z dalszego kształcenia.

W 1945 roku w Radoryżu zaczął działać Ośrodek Przysposobienia Rolniczego, a jesienią 1947 roku przystąpiono do organizowania Kursu Administracji Rolnej, który później zamieniono na Gimnazjum Rolnicze, a następnie na Liceum I-stopnia dla dorosłych, funkcjonujące do 1951 roku. W tym czasie mury Szkoły opuściło ponad 100 absolwentów.

Po likwidacji Liceum Szkoła przestała istnieć, pozostało tylko gospodarstwo rolne, podległe oświacie rolniczej. W 1954 roku obiekt i grunty zostały przekazane na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

Dla istnienia Szkoły przełomowym okazał się rok 1955, kiedy na wniosek inż. Witolda Nowackiego Departament Oświaty Rolniczej podjął decyzję, by w tym miejscu powstało Technikum Rolniczo-Łąkarskie. Pierwsi uczniowie pod szyldem Radoryża, uczyli się jeszcze w Wierzchowiskach.

 W tym czasie w Radoryżu zaszły poważne zmiany. Budowano nowoczesny gmach Szkoły i internatu, przeprowadzono elektryfikację, wybudowano studnię głębinową, sieć wodno-kanalizacyjną oraz zakończono budowę szosy. W 1957 roku przeniesiono pierwszych uczniów i część personelu z Wierzchowisk, którzy początkowo zamieszkali w budynku po byłym właścicielu.

W wyniku prowadzonych dalszych prac budowlanych jeszcze w 1957 roku oddano do użytku parter internatu, a w kwietniu 1958 roku obydwa piętra. Wiosną tego roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkolnego, który oddano do użytku 09 kwietnia 1960. W późniejszym okresie czasu budynek Szkoły i internatu został połączony specjalnie wybudowanym w tym celu łącznikiem.

Z chwilą oddania do użytku nowego budynku Szkoły zaczęto gromadzić pomoce naukowe i organizować pracownie i gabinety. W następnych latach zorganizowano trzy dobrze wyposażone pracownie – łąkarską, biologiczną, fizyko-chemiczną oraz osiem gabinetów, zgodnych z kierunkiem kształcenia młodzieży.

W późniejszym okresie czasu trwały dalsze prace budowlane przy infrastrukturze Szkoły oraz terenach wokół niej.  W dalszym ciągu doposażano pracownie przedmiotowe. W 1975 roku utworzono gospodarstwo szkolne, które osiągało bardzo dobre wyniki  w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na terenie gospodarstwa odbywali swoje zajęcia praktyczne uczniowie Szkoły.

W 1977 roku w miejsce Technikum Rolniczo-Łąkarskiego utworzono Zespół Szkół Rolniczych, który funkcjonował do 2002 roku. W jego skład oprócz Technikum wchodziło Liceum Zawodowe, Liceum Ekonomiczne, a także dwie filie Zasadniczych Szkół Rolniczych w Jeleńcu i Wojcieszkowie. W 2002 roku zmieniono nazwę Szkoły na Zespół Szkół.

W 2006 roku dokonano procedury wyboru patrona Szkoły. Po wielu spotkaniach, dyskusjach i konsultacjach społecznych środowiska szkolnego został nim prof. Władysław Tatarkiewicz. Filozof był związany z Radoryżem poprzez małżeństwo z tutejszą dziedziczką – Teresą Potworowską; tu także spędzał wakacje i pisał  najważniejsze dzieła.

W sierpniu 2006 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o nadaniu Szkole imienia Władysława Tatarkiewicza oraz zatwierdziła wzór szkolnego sztandaru. Od tego okresu czasu Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. W jego skład wchodzą Liceum Ogólnokształcące i Technikum w zawodzie technik ekonomista  oraz szkoły zaoczne: Szkoła Policealna dla Dorosłych, Technikum dla Dorosłych w zawodzie technik rolnik, a od 2008 r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

W 2010 roku w Szkole wprowadzono innowacje pedagogiczne „Bezpieczeństwo i porządek publiczny” oraz „Ochrona przeciwpożarowa”. Patronat nad innowacjami objęli Komendant Powiatowy Policji w Łukowie oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. W 2012 roku wprowadzono kolejną innowację pedagogiczną o nazwie „Przysposobienie wojskowe”. Patronat nad nią objął Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Dęblinie.

W następnych latach Szkoła podpisywała porozumienia o współpracy z kolejnymi uczelniami i Jednostkami Wojskowymi takimi jak: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej    w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie oraz 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”.

Na podstawie opracowanych we współpracy z Policją, Wojskiem oraz Państwową Strażą Pożarną programów nauczania, w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych, prowadzonych w klasach o profilu policyjnym, wojskowym i pożarniczym, młodzież zdobywa wiedzę na temat funkcjonowania tych służb, kształci morale i charakter, tak by świadomie podjąć decyzję o założeniu munduru policjanta, żołnierza czy strażaka. W zajęciach dydaktycznych systematycznie uczestniczą przedstawiciele wyżej wymienionych służb.

Ukończenie jednej z innowacji pedagogicznych, które obecnie noszą nazwę „Edukacja o Policji”, „Edukacja wojskowa” oraz „Edukacja pożarnicza”, umożliwia bardzo dobre przygotowanie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego oraz przynosi wymierne korzyści w postaci dodatkowych punktów podczas naboru do Policji, Wojska oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Minister Obrony Narodowej podjął decyzję  o włączeniu Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym do sieci 108 szkół w Polsce, które prowadzą „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, a uczniowie tych klas są objęci pilotażowym programem nauczania, opracowanym i wspieranym przez Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

DYREKTORZY SZKOŁY

  • 01.1945 - 31.07.1963 - organizator i pierwszy dyrektor szkoły Witold Nowacki,
  • 07.1963 - 31.08.1968 - Jan Borowicz
  • 09.1968 - 31.08.1984 - Lucjan Kręcisz
  • 09.1984 - 31.08.1985 - Krystyna Adamczyk
  • 09.1985 - 31.08.1986 - Zbigniew Stąsiek
  • 09.1986 - 31.12.1999 - Bolesław Ptasiński
  • 01.2000 - 30.09.2006 - Jerzy Jóźwik
  • 10.2006 - 05.07.2018- Marianna Brzozowska-Skwarek
  • 09.2018 - nadal - Marzena Kamińska

Patronat honorowy

logo lawcsil logologo 4 slszlogo aszwlogo wcr biala podlaskalogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo WSEI Akademia

Przydatne strony

logo MEiNlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin