ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Klasa wojskowa

klasa wojskowa1004x566

logo OPW 300x300

Klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów, którzy wiążą swoja przyszłość, plany osobiste i zawodowe ze służbą wojskową bądź pracą w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obrona cywilną.

Nasza Szkoła jako jedna z pierwszych w Polsce otrzymała bezterminowe zezwolenie Ministra Obrony Narodowej na prowadzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego. Szkolenie zasadnicze z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się w klasach I-III. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno  w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Dodatkowo młodzież zdobywa umiejętności na obozach szkoleniowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, mających za sobą służbę w jednostkach specjalnych oraz na szkoleniach w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

W toku realizacji programu zaplanowane są także stałe konsultacje przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.klasa wojskowa uczen1

Nauka w tej klasie zapewnia równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich przedmiotów, co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w ramach zajęć dodatkowych realizowane będą następujące przedmioty: przygotowanie wojskowe, samoobrona, musztra wojskowa, strzelanie.

Klasa przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w kierunku służb bezpieczeństwa wewnętrznego (wojsko, ochrona mienia i osób). W czasie zajęć stosowane będą nowoczesne metody i techniki. Uczniowie będą brali udział w różnorodnych wycieczkach, zawodach, konkursach i pokazach. Zdobywać będą umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej. W trakcie zajęć uczestniczyć będą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek wojskowych, wyższych uczelni. Prowadzone będą również zajęcia terenowe. 

klasa wojskowa uczen2We wszystkich klasach mundurowych prowadzone są zajęcia z musztry i strzelania. 

Szkoła umożliwia uczniom odbycie certyfikowanych szkoleń: spadochronowego, uprawniającego do oddawania samodzielnych skoków.

Dla uczniów klasy wojskowej są zaprojektowane mundury. W szkole obowiązuje dzień mundurowy. Umundurowanie jest strojem obowiązującym i reprezentatywnym na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach.

Do klasy I Oddziału Przygotowania Wojskowego przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej ust. 1;

2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;

4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.klasa wojskowa uczen3

wzór orzeczenia lekarskiego

wzór oświadczenia/zgody rodziców

Do klasy ze specjalnością wojskową przyjmowani będą uczniowie z dobrą kondycją fizyczną i dobrym stanem zdrowia.

Specyfika funkcjonowania klas mundurowych wymusza rekrutację kandydatów z zachowaniem minimum poprawnym.

Kandydaci z zachowaniem poniżej poprawnego mogą kształcić się klasie ogólnej.

Obowiązkowym punktem rekrutacji do klasy wojskowej - OPW jest przystąpienie i uzyskanie pozytywnych wyników kandydata w czasie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próby sprawności fizycznej.

Termin składania wniosków do klasy wojskowej upływa 31 maja 2023r. o godzinie 15:00

W procesie rekrutacji wymagane jest orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do nauki w oddziale przygotowania wojskowego.

Dla uczniów mających problem z dojazdem, szkoła udostępnia przyszkolny internat.

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/3h),

język rosyjski (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h),

język rosyjski (drugi, kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Rozszerzenia programowe:

  1. historia
  2. wiedza o społeczeństwie
  3. język angielski

Plakat OPW

klasa wojskowa 2

Rekrutacja elektroniczna za pomocą panelu Nabór szkoły ponadpodstawowe.

Pozostałe kierunki kształcenia:

 

Patronat honorowy

logo lawcsil logologo 4 slszlogo aszwlogo wcr biala podlaskalogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo WSEI Akademia

Przydatne strony

logo MEiNlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin