Klasa wojskowa

klasa wojskowa 2

Klasa wojskowa jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów, którzy wiążą swoja przyszłość, plany osobiste i zawodowe ze służbą wojskową bądź pracą w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obrona cywilną.

obraz

Od 2018r. szkoła prowadzi "Certyfikowane Klasy Mundurowe" - program Ministerstwa Obrony Narodowej. Program, opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.

Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych np.: do Akademii Marynarki Wojennej 10 na 60 możliwych, do Wojskowej Akademii Technicznej -2 na 5 możliwych, do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie - 4 pkt.

W toku realizacji programu zaplanowane są także stałe konsultacje przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

W ramach programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" uczniowie otrzymują ponadto dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia, zaświadczenie potwierdzające realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

Od września 2020 r. w ramach klasy wojskowej planowe jest utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Nauka w tej klasie zapewnia równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich przedmiotów, co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w ramach zajęć dodatkowych realizowane będą następujące przedmioty: edukacja wojskowa, samoobrona, musztra wojskowa, strzelanie.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, a Dowódcą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz Komendantem CSIL w Dęblinie, uczniowie będą wyjeżdżać na zajęcia do jednostek wojskowych. Porozumienie o współpracy zawarte z Akademią Sztuki Wojennej umożliwia uczniom naszej szkoły korzystanie z bazy intelektualnej i rzeczowej tejże uczelni.

Klasa przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w kierunku służb bezpieczeństwa wewnętrznego (wojsko, ochrona mienia i osób). W czasie zajęć stosowane będą nowoczesne metody i techniki. Uczniowie będą brali udział w różnorodnych wycieczkach, zawodach, konkursach i pokazach. Zdobywać będą umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej. W trakcie zajęć uczestniczyć będą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek wojskowych, wyższych uczelni. Prowadzone będą również zajęcia terenowe. 

We wszystkich klasach mundurowych prowadzone są zajęcia z musztry i strzelania. 

Szkoła umożliwia uczniom odbycie certyfikowanych szkoleń: spadochronowego, uprawniającego do oddawania samodzielnych skoków.

Dla uczniów klasy wojskowej są zaprojektowane mundury. W szkole obowiązuje dzień mundurowy. Umundurowanie jest strojem obowiązującym i reprezentatywnym na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach.

Do klasy ze specjalnością wojskową przyjmowani będą uczniowie z dobrą kondycją fizyczną i dobrym stanem zdrowia.

Specyfika funkcjonowania klas mundurowych wymusza rekrutację kandydatów z zachowaniem minimum poprawnym.

Kandydaci z zachowaniem poniżej poprawnego mogą kształcić się klasie ogólnej.

Zajęcia prowadzić będą nauczyciele i oficerowie Wojska polskiego o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych oraz zawodowych. Po pierwszym etapie kształcenia przewidziany jest obóz szkoleniowy.

Uczniowie maja wysokie osiągnięcia w konkursie " Sprawni jak Żołnierze"

2013/2014 I miejsce w województwie , VI miejsce w Polsce

2015/2016 I miejsce w województwie , III miejsca w Polsce

2016/2017 II miejsce w województwie.  

W roku szkolnym 2016/2017 reprezentacja Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym zajęła I miejsce w kwalifikacjach wojewódzkich w  V Przeglądzie Klas Mundurowych " Zakopane 2017" i reprezentowała nasze województwo w Ogólnopolskim Przeglądzie Klas Mundurowych w Zakopanem.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie zajęli III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności.

Dla uczniów mających problem z dojazdem, szkoła udostępnia przyszkolny internat.

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/3h),

język rosyjski (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/2h),

język rosyjski (drugi, kontynuacja, 2h/2h/2h/2h)

Przedmioty rozszerzone

  1. matematyka
  2. geografia
  3. język angielski

Rekrutacja elektroniczna za pomocą panelu Nabór szkoły ponadpodstawowe.

Pozostałe kierunki kształcenia:

 

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1