Ogłoszenia

Terminy egzaminów potwierdzajcych kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019:

Data egzaminu

kwalifikacja

Część pisemna/

praktyczna

17 czerwca 2019 godz. 13:00

R.16

Część praktyczna

18 czerwca 2019 godz. 10:00

R.03

Część pisemna,

18 czerwca 2019 godz. 12:00

R.16

Część pisemna

18 czerwca 2019 godz. 12:00

AU.36

Część pisemna

18 czerwca 2019 godz. 14:00

AU.65

Część pisemna

27 czerwca 2019 godz. 900

AU.36

Część praktyczna

01 lipca 2019 godz. 900

AU.65

Część praktyczna

od 22 czerwca do 01 lipca

R.03

Część praktyczna - harmonogram imienny egzaminu w części praktycznej do odbioru u opiekunów semestru

Przypominamy że warunkiem ukończenia szkoły przez słuchaczy Szkoły Policalnej dla Dorosłych jest dostarczenie dokumentacji dotyczącej odbycia i przebiegu praktyki zawodowej.


W związku z klasyfikacją uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego i słuchaczy semestru VI Liceum Ogólnokształącego dla Dorosłych w dniu 23 kwietnia, nastąpiła zmiana imiennych harmonogramów egzaminów maturalnych w części ustnej z języków: polskiego, rosyjskiego i angielskiego.

Dotyczchasowy harmonogram jest nieaktualny.

Nowy imienny harmonogram powyższych egaminiów jest dostepny w sekretariacie szkoły i zostanie w dniu 26 kwietnia 2019 r. wywieszony na tablicy ogłoszeń.


Informacje  i komunikaty dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępne są do pobrania na stronach OKE w Krakowie.

Informacje dotyczące ponownego przystąpienia do egzaminu dostępne są na stronie internetowej OKE w Krakowie.


Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami w sprawie składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. przypominamy i informujemy, że zgodnie z § 4:

  • ust. 9, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 poz. 673 z późn. zmianami) – dotyczy kwalifikacji jednoliterowych
  • ust. 10, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 poz. 1663) – dotyczy kwalifikacji dwuliterowych

osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji

Zdający, którzy:

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

WEZ OKE Kraków

 

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1