Ogłoszenia

Zakres materiału z przedmiotow dla poszczególnych semestrów szkół zaocznych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz sposób komunikacji ze słuchaczami w okresie od 25 marca


Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec lipiec 2020 r. przez osoby, które niezdały egzaminu w sesji styczeń luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych częścitego egzaminu w sesji czerwiec lipiec 2020 r. do 31 marca br.odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Deklaracje do pobrania:

kwalifikacja R.16

kwalifikacja AU.36


Dotyczy słuchaczy Szkoły Policealnej dla Dorosłych  i uczestników kursu rolniczego.

OGŁOSZENIE O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE AU.36 i AU.65 oraz  RL.03 i RL.16

Termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach w sesji czerwiec 2020:

7 lutego 2020 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020

Kwalifikacja R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

część praktyczna:   09 stycznia 2020 r. godz. 13:00

część pisemna:        10 stycznia 2020 r. godz. 12:00

Kwalifikacja RL.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

Część pisemna:       10 stycznia 2020 r. godz. 10:00

Część praktyczna:     20-21 stycznia 2020 r.    (godz.9:00, 15:00)

03-06 lutego 2020 r.        (godz.9:00, 15:00)

Kwalifikacja AU.36

Prowadzenie rachunkowości

Część pisemna:       10 stycznia 2020 r. godz. 12:00

część praktyczna:   17 stycznia 2020 r. godz. 9:00

Kwalifikacja R.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

Część pisemna:       10 stycznia 2020 r. godz. 10:00

Część praktyczna:   01 lutego 2020 r. godz. 9:00

 Przypominamy że warunkiem ukończenia szkoły przez słuchaczy Szkoły Policalnej dla Dorosłych jest dostarczenie dokumentacji dotyczącej odbycia i przebiegu praktyki zawodowej.


Informacje  i komunikaty dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępne są do pobrania na stronach OKE w Krakowie.

Informacje dotyczące ponownego przystąpienia do egzaminu dostępne są na stronie internetowej OKE w Krakowie.


Zmiany w przepisach prawa dotyczące składania deklaracji- WAŻNE

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami w sprawie składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. przypominamy i informujemy, że zgodnie z § 4:

  • ust. 9, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 poz. 673 z późn. zmianami) – dotyczy kwalifikacji jednoliterowych
  • ust. 10, 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 poz. 1663) – dotyczy kwalifikacji dwuliterowych

osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający, otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie terminu, składania deklaracji, może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji

Zdający, którzy:

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. i otrzymają negatywny wyniku z egzaminu w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.
  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 r. po ogłoszeniu wyników w dniu 23 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

W obu przypadkach uczeń/absolwent składa deklarację w szkole, do której uczęszcza lub którą ukończył.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego przystępujący po raz kolejny do egzaminu składa deklarację bezpośrednio do OKE w Krakowie.  Do deklaracji dołącza zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

WEZ OKE Kraków

 

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1