ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Internat

Internat

INTERNAT
jest czynny od niedzieli od godz. 16.00 do piątku do godz. 16.00

Telefon do internatu w godzinach 600-800 oraz 1400-2200

502-470-815

Kierownik internatu

Katarzyna Cichocka

przyjmuje rodziców i młodzież

poniedziałek 9.00 - 15.00

środa 10.00 - 14.00

piątek 10.00 - 16.00

internat

Internat Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
jest placówką opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży naszej szkoły.
 
✔Młodzież mieszkająca w internacie objęta jest całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
✔Zapewniamy dobre warunki do nauki organizując czas na naukę własną oraz zajęcia wspierające.
✔Udostępniamy pomoce dydaktyczne (biblioteka, świetlica ze stałym dostępem do Internetu).
✔Zapewniamy smaczne i urozmaicone wyżywienie od poniedziałku do piątku.
✔Dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę.
✔Kładziemy szczególny nacisk na atrakcyjnie spędzany czas wolny
✔Pobudzamy młodzież do realizowania własnych pasji i zainteresowań poprzez działalność sekcji – sportowej, plastycznej, kulinarnej i wolontariatu.
✔W trosce o zdrowie młodzieży i rozwój fizyczny organizujemy cykliczne zajęcia na sali sportowej i siłowni.
 
Oferujemy pokoje trzy i cztero-osobowe
Placówka jest czynna od niedzieli (godz.16.00) do piątku (godz. 16.00)

 

Informacje dla rodziców i uczniów mieszkających w internacie

1.Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie do internatu. klik
 • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.

2. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się do 5-tego dnia każdego miesiąca.  

Wpłaty za wyżywienie można dokonać u intendenta lub przelewem na konto: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310

w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • kwotę z podziałem na darowiznę na cele oświatowe i wyżywienie,
 • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

3. Podczas dokonywania płatności lub po okazaniu dowodu przelewu każdy wychowanek otrzyma kartkę abonamentową na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane będą obiady w stołówce internatu.

4. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

Odliczanie stawek żywieniowych za niewykorzystane dni odbywa się wg następujących zasad:

 • dzień/dni  nieobecności w internacie należy zgłosić wychowawcy dzień wcześniej do godz.12.00,
 • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie,
 • przed końcem każdego miesiąca zgłoszenie nieobecności należy zgłosić dwa dni wcześniej.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

6. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

 • darowizna na cele oświatowe  – 20,- zł (we wrześniu 70,-zł)
 • dzienna stawka żywieniowa – 18,- zł.

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

7. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.

8. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu.

9. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/opiekunów.

10. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni dla młodzieży za zgodą wychowawcy.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.

 

 

Dzienna stawka wyżywieniowa w internacie w roku szk. 2023/2024 wynosi 18,-zł.

Opłata za wyżywienie we wrześniu wynosi  zł (20 dni nauki×18zł)

Wpłata powinna być wniesiona do 5-tego dnia każdego miesiąca. Ze względów organizacyjnych prosimy o wpłaty gotówkowe u intendenta.

 • Darowizna na cele oświatowe we wrześniu wynosi zł. Pozostałe miesiące po 20zł.
 • Kwotę darozwizny należy wpłacić na konto szkoły: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310
 
Uczniowie, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o przyjecie na nowy rok szkolny a chcą mieszkać w internacie, powinni niezwłocznie dostarczyć podanie do szkoły.

IMG 20221013 19491613.10.2022 w internacie odbyły się jesienne warsztaty DIY, podczas których wychowankowie wykonali lampiony z dyni i słojów. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, dzięki czemu młodzież mogła się zintegrować i lepiej poznać. Gratulujemy pomysłowości i zaangażowania, już teraz zapraszamy na kolejne warsztaty, o szczegółach poinformujemy wkrótce 

internat1W trakcie roku szkolnego 2021/2022 wychowankowie naszego internatu rozwijali swoje zainteresowania oraz rozbudzali ciekawość i umiejętność pozytywnego myślenia w działaniu uczestnicząc w konkursach: szachowym, warcabowym oraz bilardowym - turniej rozgrywek w tzw. „ósemkę”- Pool bilard (odmiana 8 bil). Konkursy miały na celu promowanie oficjalnie obowiązujących zasad gry, mobilizowanie wychowanków do współzawodnictwa, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz sprzyjanie integracji młodzieży. Rywalizacja toczyła się według klasycznych zasad obejmując fazę grupową oraz finałową, do której awansowali zawodnicy z największą ilością wygranych. Klasycznym hat-trickiem popisał się Konrad Bielecki z klasy 2L4w, który w każdym z konkursów zdobył I miejsce.

W dniu 9 czerwca 2022r. w świetlicy internackiej odbył także kolejny etap „Konkursu na najkulturalniejszego wychowanka i najkulturalniejszą wychowankę internatu”. Podstawowym celem konkursu było uwrażliwienie młodego pokolenia na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych. Internat pełni bardzo ważną funkcję wychowawczą i wspiera rodziców w tym zakresie. Staramy się, aby takie wartości, jak szacunek do drugiego człowieka, wzajemna życzliwość, kultura osobista stale funkcjonowały w codziennym życiu uczniów. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 12 osób, wyłonionych na podstawie ankiet skierowanych do wszystkich mieszkańców oraz wychowawców internatu. Decydująca rozgrywka polegała na rozwiązaniu testu z zakresu ogólnie przyjętych zasad savoir vivre w różnych sytuacjach codziennego życia. Uczestnicy zaprezentowali wyrównany poziom i wykazali się wysoką znajomością zasad dobrego wychowania. Do wyłonienia zwycięzców konieczna była dogrywka, w wyniku której najkulturalniejszymi wychowankami w naszym internacie zostali: Natalia Rogala - klasa 2L4w oraz Kacper Bogusz - klasa 3l4w. Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe oraz słodkie niespodzianki. Dobrze, że mamy wśród nas osoby, na których możemy się wzorować.

13W dobie internetu, komputerowych gier i mediów społecznościowych niezmiernie trudno znaleźć pomysł, który przyciągnąłby młodego człowieka, a jednocześnie posiadałby walory edukacyjno-poznawcze. W roku szkolnym 2021/2022 wychowankowie internatu rozwijali swoje zainteresowania i predyspozycje cyklicznie spotykając się w ramach koła modelarskiego. Dziedzina, jaką jest modelarstwo, sprzyja rozwojowi twórczych zainteresowań, zdolności manualnych, a przede wszystkim wychowuje. Skierowana do młodzieży propozycja koła spotkała się z dużym zainteresowaniem. Efekty wspólnej pracy uczniów i czasu spędzonego na modelowaniu różnych konstrukcji można zobaczyć w poniższej galerii.

kpcW ramach realizacji programu „Świadomie rozwijam swoje zainteresowania, kształtuję kulturę osobistą oraz właściwe postawy” w dniu 26 maja odbył się w świetlicy internackiej „Konkurs pięknego czytania”, który miał na celu kształtowanie umiejętności pięknego czytania, budzenie zainteresowania wartościową literaturą młodzieżową, dbanie o piękno ojczystego języka. Wychowankowie mieli możliwość prezentacji własnych umiejętności oraz nauki pozytywnej rywalizacji. Zadaniem uczestników było przygotowanie do głośnego czytania fragmentu polskiej lub zagranicznej prozy. W drugim etapie każdy z uczestników musiał zmierzyć się ze wskazanym przez komisję konkursową fragmentem poezji. Ocenie podlegały: płynność, bezbłędność czytania, wyrazistość, dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. Zdaniem jury najlepiej zaprezentowała się Patrycja Lewandowska z klasy 1opw, drugie miejsce zajęła Aleksandra Grochowska z klasy 3L4w, trzecie miejsce Dominik Bojarski z klasy 1opw. Laureaci konkursu, poza gromkimi oklaskami, zostali nagrodzeni dyplomami oraz słodkimi niespodziankami.

zajWychowankowie naszego internatu wzięli udział w zajęciach plastycznych, zorganizowanych przez p. M. Kardasa, w ramach realizacji programu: „Świadomie rozwijam swoje zainteresowania, kształtuję kulturę osobistą oraz właściwe postawy”. Zajęcia odbyły się w świetlicy internackiej i miały formę konkursu na najlepszy plakat propagujący zasady savoir-vivre, kulturę zachowania i kulturę słowa w życiu codziennym. Zdrowej rywalizacji na płaszczyźnie plastycznej towarzyszyły liczne rozmowy, żarty i opowiadania związane z poruszaną tematyką oraz sytuacjami ze szkolnej i internackiej codzienności. Zawarte w pracach uczniów hasła i spostrzeżenia powinny stać się nie tylko dla uczestników zajęć, ale także dla pozostałych wychowanków internatu myślą przewodnią i zachętą do pracy nad kulturą osobistą i rozwijaniem dobrych manier. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na gazetce ściennej w internacie.

turW dniu 01.12.2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w finałowych rozgrywkach szachowych, zorganizowanych w ramach Licealiady 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Debiutująca w tej dyscyplinie drużyna w składzie: Patryk Fijołek, Konrad Bielecki, Natalia Kłoda zajęła V miejsce w szachach drużynowych w finale powiatu łukowskiego – Licealiada 2021/2022. Uczestnicy turnieju mieli okazję nie tylko do sportowej rywalizacji z rówieśnikami, lecz także do wzajemnych rozmów, zawarcia nowych przyjaźni i kontaktów. Mamy nadzieję, że ten pierwszy krok i zdobyte w turnieju doświadczenie jeszcze bardziej zmotywuje naszych uczniów do pracy oraz podejmowania dalszego wysiłku poznawania niuansów tej królewskiej dyscypliny.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin