ZS Radoryż

NASZA SZKOŁA

DLA UCZNIÓW

DLA RODZICÓW

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KONTAKT

Internat

Internat

INTERNAT
jest czynny od niedzieli od godz. 16.00 do piątku do godz. 16.00

Telefon do internatu w godzinach 600-800 oraz 1400-2200

502-470-815

Kierownik internatu

Katarzyna Cichocka

przyjmuje rodziców i młodzież

poniedziałek 9.00 - 15.00

środa 10.00 - 14.00

piątek 10.00 - 16.00

internat

Internat Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
jest placówką opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży naszej szkoły.
 
✔Młodzież mieszkająca w internacie objęta jest całodobową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
✔Zapewniamy dobre warunki do nauki organizując czas na naukę własną oraz zajęcia wspierające.
✔Udostępniamy pomoce dydaktyczne (biblioteka, świetlica ze stałym dostępem do Internetu).
✔Zapewniamy smaczne i urozmaicone wyżywienie od poniedziałku do piątku.
✔Dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę.
✔Kładziemy szczególny nacisk na atrakcyjnie spędzany czas wolny
✔Pobudzamy młodzież do realizowania własnych pasji i zainteresowań poprzez działalność sekcji – sportowej, plastycznej, kulinarnej i wolontariatu.
✔W trosce o zdrowie młodzieży i rozwój fizyczny organizujemy cykliczne zajęcia na sali sportowej i siłowni.
 
Oferujemy pokoje trzy i cztero-osobowe
Placówka jest czynna od niedzieli (godz.16.00) do piątku (godz. 16.00)

 

Informacje dla rodziców i uczniów mieszkających w internacie

1.Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie do internatu. klik
 • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.

2. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się do 5-tego dnia każdego miesiąca.  

Wpłaty za wyżywienie można dokonać u intendenta lub przelewem na konto: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310

w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • kwotę z podziałem na darowiznę na cele oświatowe i wyżywienie,
 • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

3. Podczas dokonywania płatności lub po okazaniu dowodu przelewu każdy wychowanek otrzyma kartkę abonamentową na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane będą obiady w stołówce internatu.

4. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

Odliczanie stawek żywieniowych za niewykorzystane dni odbywa się wg następujących zasad:

 • dzień/dni  nieobecności w internacie należy zgłosić wychowawcy dzień wcześniej do godz.12.00,
 • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie,
 • przed końcem każdego miesiąca zgłoszenie nieobecności należy zgłosić dwa dni wcześniej.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

6. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

 • darowizna na cele oświatowe  – 20,- zł (we wrześniu 70,-zł)
 • dzienna stawka żywieniowa – 18,- zł.

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

7. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.

8. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu.

9. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/opiekunów.

10. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni dla młodzieży za zgodą wychowawcy.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.

 

 

Dzienna stawka wyżywieniowa w internacie w roku szk. 2023/2024 wynosi 18,-zł.

Opłata za wyżywienie we wrześniu wynosi  zł (20 dni nauki×18zł)

Wpłata powinna być wniesiona do 5-tego dnia każdego miesiąca. Ze względów organizacyjnych prosimy o wpłaty gotówkowe u intendenta.

 • Darowizna na cele oświatowe we wrześniu wynosi zł. Pozostałe miesiące po 20zł.
 • Kwotę darozwizny należy wpłacić na konto szkoły: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310
 
Uczniowie, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o przyjecie na nowy rok szkolny a chcą mieszkać w internacie, powinni niezwłocznie dostarczyć podanie do szkoły.

IMG 20221013 19491613.10.2022 w internacie odbyły się jesienne warsztaty DIY, podczas których wychowankowie wykonali lampiony z dyni i słojów. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, dzięki czemu młodzież mogła się zintegrować i lepiej poznać. Gratulujemy pomysłowości i zaangażowania, już teraz zapraszamy na kolejne warsztaty, o szczegółach poinformujemy wkrótce 

internat1W trakcie roku szkolnego 2021/2022 wychowankowie naszego internatu rozwijali swoje zainteresowania oraz rozbudzali ciekawość i umiejętność pozytywnego myślenia w działaniu uczestnicząc w konkursach: szachowym, warcabowym oraz bilardowym - turniej rozgrywek w tzw. „ósemkę”- Pool bilard (odmiana 8 bil). Konkursy miały na celu promowanie oficjalnie obowiązujących zasad gry, mobilizowanie wychowanków do współzawodnictwa, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz sprzyjanie integracji młodzieży. Rywalizacja toczyła się według klasycznych zasad obejmując fazę grupową oraz finałową, do której awansowali zawodnicy z największą ilością wygranych. Klasycznym hat-trickiem popisał się Konrad Bielecki z klasy 2L4w, który w każdym z konkursów zdobył I miejsce.

W dniu 9 czerwca 2022r. w świetlicy internackiej odbył także kolejny etap „Konkursu na najkulturalniejszego wychowanka i najkulturalniejszą wychowankę internatu”. Podstawowym celem konkursu było uwrażliwienie młodego pokolenia na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych. Internat pełni bardzo ważną funkcję wychowawczą i wspiera rodziców w tym zakresie. Staramy się, aby takie wartości, jak szacunek do drugiego człowieka, wzajemna życzliwość, kultura osobista stale funkcjonowały w codziennym życiu uczniów. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 12 osób, wyłonionych na podstawie ankiet skierowanych do wszystkich mieszkańców oraz wychowawców internatu. Decydująca rozgrywka polegała na rozwiązaniu testu z zakresu ogólnie przyjętych zasad savoir vivre w różnych sytuacjach codziennego życia. Uczestnicy zaprezentowali wyrównany poziom i wykazali się wysoką znajomością zasad dobrego wychowania. Do wyłonienia zwycięzców konieczna była dogrywka, w wyniku której najkulturalniejszymi wychowankami w naszym internacie zostali: Natalia Rogala - klasa 2L4w oraz Kacper Bogusz - klasa 3l4w. Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe oraz słodkie niespodzianki. Dobrze, że mamy wśród nas osoby, na których możemy się wzorować.

13W dobie internetu, komputerowych gier i mediów społecznościowych niezmiernie trudno znaleźć pomysł, który przyciągnąłby młodego człowieka, a jednocześnie posiadałby walory edukacyjno-poznawcze. W roku szkolnym 2021/2022 wychowankowie internatu rozwijali swoje zainteresowania i predyspozycje cyklicznie spotykając się w ramach koła modelarskiego. Dziedzina, jaką jest modelarstwo, sprzyja rozwojowi twórczych zainteresowań, zdolności manualnych, a przede wszystkim wychowuje. Skierowana do młodzieży propozycja koła spotkała się z dużym zainteresowaniem. Efekty wspólnej pracy uczniów i czasu spędzonego na modelowaniu różnych konstrukcji można zobaczyć w poniższej galerii.

kpcW ramach realizacji programu „Świadomie rozwijam swoje zainteresowania, kształtuję kulturę osobistą oraz właściwe postawy” w dniu 26 maja odbył się w świetlicy internackiej „Konkurs pięknego czytania”, który miał na celu kształtowanie umiejętności pięknego czytania, budzenie zainteresowania wartościową literaturą młodzieżową, dbanie o piękno ojczystego języka. Wychowankowie mieli możliwość prezentacji własnych umiejętności oraz nauki pozytywnej rywalizacji. Zadaniem uczestników było przygotowanie do głośnego czytania fragmentu polskiej lub zagranicznej prozy. W drugim etapie każdy z uczestników musiał zmierzyć się ze wskazanym przez komisję konkursową fragmentem poezji. Ocenie podlegały: płynność, bezbłędność czytania, wyrazistość, dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. Zdaniem jury najlepiej zaprezentowała się Patrycja Lewandowska z klasy 1opw, drugie miejsce zajęła Aleksandra Grochowska z klasy 3L4w, trzecie miejsce Dominik Bojarski z klasy 1opw. Laureaci konkursu, poza gromkimi oklaskami, zostali nagrodzeni dyplomami oraz słodkimi niespodziankami.

zajWychowankowie naszego internatu wzięli udział w zajęciach plastycznych, zorganizowanych przez p. M. Kardasa, w ramach realizacji programu: „Świadomie rozwijam swoje zainteresowania, kształtuję kulturę osobistą oraz właściwe postawy”. Zajęcia odbyły się w świetlicy internackiej i miały formę konkursu na najlepszy plakat propagujący zasady savoir-vivre, kulturę zachowania i kulturę słowa w życiu codziennym. Zdrowej rywalizacji na płaszczyźnie plastycznej towarzyszyły liczne rozmowy, żarty i opowiadania związane z poruszaną tematyką oraz sytuacjami ze szkolnej i internackiej codzienności. Zawarte w pracach uczniów hasła i spostrzeżenia powinny stać się nie tylko dla uczestników zajęć, ale także dla pozostałych wychowanków internatu myślą przewodnią i zachętą do pracy nad kulturą osobistą i rozwijaniem dobrych manier. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na gazetce ściennej w internacie.

turW dniu 01.12.2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w finałowych rozgrywkach szachowych, zorganizowanych w ramach Licealiady 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Debiutująca w tej dyscyplinie drużyna w składzie: Patryk Fijołek, Konrad Bielecki, Natalia Kłoda zajęła V miejsce w szachach drużynowych w finale powiatu łukowskiego – Licealiada 2021/2022. Uczestnicy turnieju mieli okazję nie tylko do sportowej rywalizacji z rówieśnikami, lecz także do wzajemnych rozmów, zawarcia nowych przyjaźni i kontaktów. Mamy nadzieję, że ten pierwszy krok i zdobyte w turnieju doświadczenie jeszcze bardziej zmotywuje naszych uczniów do pracy oraz podejmowania dalszego wysiłku poznawania niuansów tej królewskiej dyscypliny.

Patronat honorowy

logo lawcsil logologo 4 slszlogo aszwlogo wcr biala podlaskalogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo WSEI Akademia

Przydatne strony

logo men logo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin