DLA RODZICÓW
Zaproszenie na Turniej Proobronny
Dyrekcja, Nauczyciele, oraz Uczniowie 
Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym  
serdecznie zapraszają  
uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klas III gimnazjum na 
I Turniej Proobronny 
pod patronatem 
Posła RP Krzysztofa Głuchowskiego oraz posła RP Sławomira Skwarka  
który odbędzie się 
22 maja 2019r. 
w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.
 
Gwarantujemy moc pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń.
Szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu turnieju znajdziecie Państwo 
 
 

Dla rodziców

DZIENNIK ELEKTRONICZNY LOGOWANIE

dziennik logowanie

 Jeśli nie wiesz, jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego, obejrzyj film.

Nie pamiętasz hasła do e-dziennika? Zobacz, jak łatwo je odzyskać.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym informuje o programie osłonowym przyjętym przez gminy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".

III.1.1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

III.1.2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

III.1.3. Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt III.1.2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższej formy pomocy prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym lub z sekretariatem szkoły.

1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest złożenie niezbędnych dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie do internatu.
 • Komplet oświadczeń i zgód podpisanych przez rodziców /opiekunów dotyczących pobytu w internacie.

2. Warunkiem mieszkania w Internacie jest systematyczne regulowanie opłat. Płatności dokonuje się do końca miesiąca poprzedniego w sekretariacie szkoły. Za miesiąc wrzesień płatności dokonuje się do 6 września.

Można dokonywać wpłat przelewem na konto: 02 9206 0009 7103 5406 2000 0310

w tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • kwotę z podziałem na wyżywienie i darowiznę na cele oświatowe,
 • miesiąc za jaki dokonuje się wpłaty.

3. Podczas dokonywania płatności lub po okazaniu dowodu przelewu każdy wychowanek otrzyma kartkę abonamentową na wyżywienie. Na podstawie tych kartek wydawane będą obiady w stołówce internatu.

4. Nie można mieszkać w internacie nie wykupując wyżywienia.

Odliczanie stawek żywieniowych za niewykorzystane dni odbywa się wg następujących zasad:

 • dzień/dni  nieobecności w internacie należy zgłosić wychowawcy dzień wcześniej do godz.14.00,
 • w przypadku, gdy wychowanek jest w domu i zaistnieją nagłe sytuacje powodujące nieobecność w internacie, należy zgłosić nieobecność telefonicznie,
 • przed końcem każdego miesiąca zgłoszenie nieobecności należy zgłosić dwa dni wcześniej.

Ilość dni zgłoszonych do odpisania odliczamy w miesiącu następnym, pomniejszając wpłatę za wyżywienie o daną kwotę.

6. Na miesięczną opłatę za pobyt w internacie składa się:

 • dzienna stawka żywieniowa – 11 zł
 • darowizna na cele oświatowe  – 70 zł. - za miesiąc wrzesień, 20zł - pozostałe miesiące

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyżywienia przez GOPS lub MOPS.

7. Wszyscy mieszkańcy internatu muszą być w nim zameldowani czasowo na okres nauki.

8. W internacie obowiązuje określony porządek dnia oraz zasady postępowania, które szczegółowo opisuje Regulaminu Internatu.

9. Wyjazd z internatu w ciągu tygodnia wymaga zgody wychowawcy i telefonicznego potwierdzenia wyjazdu przez rodziców/opiekunów.

10. W pokojach mieszkalnych obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: czajniki, farelki, tostery, itp. Z urządzeń tego typu można korzystać wyłącznie w kuchni dla młodzieży za zgodą wychowawcy.

11. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu (m.in.: spożywanie alkoholu lub środków odurzających; palenie papierosów; samowolne opuszczanie internatu; nagminne zakłócanie ciszy nocnej; przebywanie w czasie ciszy nocnej na piętrze, którego się nie zamieszkuje; niszczenie mienia internackiego; wulgarne zachowanie itp.) grozi skreślenie z listy wychowanków lub czasowe zawieszenie w prawach mieszkańca internatu.

L.p. Data Godzina Tematyka spotkania
1. 21 września 2018 1500
 • Organizacja roku szkolnego 2018/2019;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczego- profilaktycznego;
 • Wybory do Rady Rodziców;
 • Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły
2. 30 listopada 2018

 1600

 • Analiza wyników nauczania i frekwencji.
3.  18 stycznia 2019

 1600

 • Podsumowanie wyników nauczania w I sem roku szkolnego 2018/2019
4. 5 kwietnia 2019 1600
 • Analiza wyników nauczania i frekwencji;
 • Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen z przedmiotów na II semestr oraz ocenami zachowania w klasach maturalnych
5. 24 maja 2019 1600
 • Analiza wyników nauczania i frekwencji;
 • Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen z przedmiotów na II semestr oraz ocenami zachowania

(indywidualne spotkania z rodzicami odbywają się w środy)

L.p. Data Godzina
1. 24 października 2018 od 1600
2. 7 listopada 2018 od 1600
3. 19 grudnia 2018 od 1600
4. 6 marca 2019 od 1600
5. 12 czerwca 2019 od 1600


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

1520 -1700

Piłka nożna/Piłka siatkowa

dziewcząt klasy I-III

prowadzący  D. Rabek

1520 -1700

musztra paradna

klasy I-III

Prowadzący. A. Panasz

 

1520 -1600

zajęcia na strzelnicy

klasy I-III

Prowadzący Leszek Kania

1520 -1700 

Piłka nożna/Piłka siatkowa

dziewcząt klasy I-III

prowadzący D. Rabek

1600-1800

zajęcia na basenie

klasy I

prowadzący Włodzimierz Sułkowski

1430-1600

piłka ręczna

klasy I-III

prowadzący Antoni Mućka

1520-1700

zajęcia sprawnościowe kickboxing

klasy I-III

prowadzący Artur Wierzchowski

 

1930-2100

gry zespołowe

klasy I-III

prowadzący Karol Ochnik

 

1930-2100

piłka siatkowa

chłopców I-III

prowadzący Dariusz Rabek

1520-1700

koszykówka

klasy I-III

prowadzący Włodzimierz Sułkowski

 

L. p.

Przedmiot

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel prowadzący

1.

Język polski

III

poniedziałek

1435-1520

Wioleta Tymosz

2

Język polski

I

piątek

1045-1130

Agnieszka Wiąckiewicz

3 Język polski - konsultacje maturalne III poniedziałek 1435-1520 Agnieszka Wiąckiewicz

4.

Język rosyjski

III

wtorek

1435-1520

Marlena Traczyk

5.

Język angielski-przygotowanie do matury

III

wtorek

1435-1520

Monika Jabłońska

6. Język angielski I i II wtorek 1435-1520

Ewelina Witkowska

 

7.

Matematyka

I i II

wtorek

1520-1625

Izabela Nowak 

8.

Matematyka

III

środa

1530-1700

Paweł Tomasik

9.

Geografia

III

czwartek

1520-1600

Antoni Mućka

10. WOS III poniedziałek 1435-1520 Ewa Kardas

Nawet jeśli twoje dziecko nie pije alkoholu, być może miało z nim już kontakt. Zacznij działać i wyraź swoje zdanie, ponieważ przemilczenie tej kwestii może zostać odebrane jako ciche zezwolenie na spożywanie alkoholu.

Zbliżająca się pełnoletność sprawia, że przyjaciele twojego dziecka mają na nie coraz większy wpływ. Chęć dopasowania się do otoczenia i potrzeba akceptacji ze strony rówieśników są dla nastolatka priorytetem, dlatego rodzice często mogą się czuć zepchnięci na dalszy plan. Badania dowodzą jednak, że nawet w tym okresie mają oni ogromny wpływ na zachowanie dziecka.

Alkohol jest ulubioną używką młodzieży, wybieraną częściej niż papierosy czy narkotyki, a okres poprzedzający pełnoletność szczególnie sprzyja eksperymentom z jego udziałem. Część rodziców może poczuć ulgę, że ich dziecko „tylko” pije. Warto jednak pamiętać, że alkohol jest narkotykiem, który zmienia świadomość i zachowanie w taki sam sposób, jak nielegalne substancje psychoaktywne. Alkohol zaburza m.in. umiejętność oceny ryzyka i zdolność kontrolowania swoich działań. Należy też pamiętać, że:

 • wielu nieletnich ginie w następstwie nieszczęśliwych wypadków spowodowanych piciem alkoholu, np.: na drogach lub w wyniku utonięć;
 • nieletni pijący alkohol częściej padają ofiarami zabójstw, gwałtów, kradzieży lub pobić; alkohol jest też przyczyną wielu samobójstw;
 • nieletni sięgający po alkohol wcześniej niż ich niepijący rówieśnicy przechodzą inicjację seksualną oraz częściej uprawiają seks bez zabezpieczenia z przypadkowymi partnerami;
 • picie alkoholu zwiększa szansę wystąpienia problemów lub nasila dotychczasowe problemy w szkole i poza nią;
 • większość nieletnich sięgających po alkohol regularnie się upija;
 • spożywanie alkoholu przed osiągnięciem pełnoletności czterokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju choroby alkoholowej w późniejszym okresie życia.

Wnioski zdają się być oczywiste. Spożywanie alkoholu przez twoje dziecko może mieć poważne konsekwencje, więc im dłużej zdołasz je przed tym uchronić, tym większą macie szansę, że unikniecie wielu poważnych problemów.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1