ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/Bez_nazwy3-min.png
rekrutacja dolacz do nas

Rekrutacja i złożenie wniosku do klasy wojskowej (Oddział Przygotowania Wojskowego) od 16 maja 2022r. do 31  maja 2022r. do godziny 15:00

Rekrutacja i złożenie wniosku do klasy policyjnej od 16 maja 2022r. do 24 czerwca 2022r.

Rekrutacja i złożenie wniosku do klasy pożarniczo-ogólne od 16 maja 2022r. do 24 czerwca 2022r.

klasa policyjna1004x573

klasa wojskowa1004x566

klasa pożarnicza 1004x591

Egzaminy zawodowe CKE1

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2022

1. Kwalifikacja ROL.10 - Część praktyczna wersja papierowa:  10 stycznia 2022 9:00

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

2. Kwalifikacja RL.03 - część pisemna wersja papierowa: 11 stycznia 2022 10:00 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

3. Kwalifikacja ROL.04– część pisemna wersja komputerowa od 11 stycznia do 13 stycznia: wg. indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

4. Kwalifikacja ROL.04– część praktyczna od 12 stycznia do 21 stycznia wg. indywidualnego harmonogramu.

Każdy zdający powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

5. Kwalifikacja ROL.10 - Część pisemna wersja komputerowa:  13 stycznia 2022 13:30

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć dokument tożsamości, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Każdy ze zdających ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać wytycznych obowiązujących przed, w czasie i po egzaminie.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń-luty) 2022 r.

Sekcja 1.  Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

[*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, gdy został
nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

[*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

[*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

[*] Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu eksternistycznego, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).

[*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

[*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby
przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

[*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

Sekcja 2.  Środki bezpieczeństwa osobistego

[*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

[*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

[*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • 1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • 2) wychodzi do toalety
  • 3) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  • 4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali

[*] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu
całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

[*] W przypadku EPKwZ, EZ oraz EE zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.

Sekcja 3.  Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

[*] [!] W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Sekcja 4.  Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

[!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

[*] Wrażeniami po egzaminie można dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, Należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

[*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

obrazlogo OPW 300x300

Flaga godloZadanie polegające na zakupie „pakietu ubiorczego ucznia OPW” dla 28 uczniów, oraz „pakietu szkoleniowego OPW” dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Radoryżu Smolanym, zrealizowane zostało w ramach dotacji celowej udzielonej przez Skarb Państwa, reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, w wysokości 80528,00 złotych. Całkowity koszt realizacji zadania: 100660,00 złotych.

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin