DLA RODZICÓW

Radoryż Smolany, 29 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 04/2021

z dnia 29.04.2021 r.

 w sprawie zmiany terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w Zespole Szkół w  im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje:

§1

Tracą ważność ustalone w listopadzie 2020 r. terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§2

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 04-05.05.2021 (wtorek, środa)
  • 04.06.2021 (piątek)

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców ( opiekunów prawnych)   o wprowadzonych zmianach w ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

§4

Zobowiązuje nauczycieli wychowawców do przedstawienia dyrektorowi, 3 dni przed planowanym dniem wolnym, listy uczniów deklarujących udział w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

treść zarządzenia (*.pdf)

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1