Ogłoszenia i informacje

 Egzaminy zawodowe CKE1

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu sesja styczeń/luty  2021

Nazwa kwalifikacji

Część pisemna

Część praktyczna

RL.03  (przystępujący po raz pierwszy)

Prowadzenie produkcji rolniczej

12 stycznia 2021 r.

godz. 10:00

 

18 – 21 stycznia 2021 r.

01 – 02 lutego 2021 r.

I zmiana: godz. 9:00

II zmiana: godz. 15:00

RL.16  (przystępujący po raz kolejny)

Organizacja i nadzorowanie

produkcji rolniczej 

12 stycznia 2021 r.

godz. 12:00

11 stycznia 2021 r.

godz. 13:00

 

AU.65  (przystępujący po raz kolejny)

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

12 stycznia 2021 r.

godz.14:00

18 stycznia 2021 r.

godz.15:00

AU.36  (przystępujący po raz kolejny)

Prowadzenie rachunkowości

18 stycznia 2021 r.

godz. 9:00

Każdy zdający powinien mieć z sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis z czarnym tuszem, może mieć kalkulator prosty 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

część pisemna:

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

część praktyczna:

AU.36 - Prowadzenie rachunkowości: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

AU.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

RL.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

 


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

 

Sekcja 1.  Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 • [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 • [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 • [*] Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 •  [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 • [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 • [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 • [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

Sekcja 2.  Środki bezpieczeństwa osobistego

 • [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • [*] Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 • [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Sekcja 3.  Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

[*] [!] W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Sekcja 4.  Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

[!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

[!]  Po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

[*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow  Logo WFOSiGW Lublin