ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/Bez_nazwy3-min.png
REKRUTACJA DO SZKÓŁ ZAOCZNYCH
Zapraszamy do nauki w szkołach dla dorosłych.
Sprawdź szczegóły

obraz

Egzaminy zawodowe CKE1

Każda z osób przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach w 2020r. powinien obowiązkowo przestrzegać poniższych wytycznych i zasad.

[*][!] Zdający zgłaszają się w dniu egzaminu na 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu

[*][!] Zdający obowiązkowo przynoszą ze sobą dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem (możliwe jest przyniesienie dodatkowych materiałów wymienionych poniżej)

[*][!] Wstęp do szkoły jest możliwy tylko dla osób z zasłoniętą przez maseczkę ochronną twarzą. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba posiadająca maseczkę i rękawiczki ochronne.

[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

[*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

[*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

[*] Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

[*] Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach.

[*] O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do szkoły pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

[*][!] Do szkoły, na 45 minut przed egzaminem, zdający będą wpuszczani sukcesywnie zachowując odpowiedni odstęp 2 m jeden od drugiego.

[*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.

[*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu).

[*] [!] Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

[*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

[*] Zdający nie losują numerów z oznaczeniem miejsc – losowania dokonuje przewodniczący zespołu nadzorującego.

[*] Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany.

[*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

[*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

[*] Zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.

[*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych - długopis z czarnym tuszem, linijki, kalkulatora prostego, ołówka, gumki, ekierki, temperówki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

[*] W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.

[*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

[*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

[*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

[*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

[*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

[*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w czasie potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 1. w części pisemnej egzaminu
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́,
 • kalkulator prosty*.
 1. w części praktycznej egzaminu
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́,
 • kalkulator prosty*
 • ołówek,
 • gumka,
 • linijka,
 • ekierka,
 • temperówka.

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu część pisemna i praktyczna.

 

Data egzaminu

 kwalifikacja

Część pisemna/

praktyczna

22 czerwca 2020 godz. 13:00

(d-180 minut)

R.16

Część praktyczna

RL.16

23 czerwca 2020 godz. 12:00

R.16

Część pisemna

RL.16

AU.36

23 czerwca 2020 godz.14:00

AU.65

Część pisemna

26 czerwca 2020 godz. 15:00

(dk-180 minut)

AU.36

Część praktyczna

29 czerwca 2020 godz.9:00

(dk-180 minut)

AU.65

Część praktyczna

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1