Matura 2021

writing

Każdy przystępujący do egzaminów maturalnych w 2020r. powinien obowiązkowo przestrzegać poniższych wytycznych i zasad:

 

[*][!] Wstęp do szkoły jest możliwy tylko dla osób z zasłoniętą przez maseczke ochronną twarzą. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba posiadająca maseczkę i rękawiczki ochronne.

[*]  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

[*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

[*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

[*] Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

[*] Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach.

[*] O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

[*] Zdający do szkoły od godziny 8.15 będą wpuszczani sukcesywnie zachowując odpowiedni odstęp 2 m jeden od drugiego.

[*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.

[*] [!] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

[*] [!] Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

[*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

[*] Zdający nie losują numerów z oznaczeniem miejsc – losowania dokonuje przewodniczący zespołu nadzorującego.

[*] Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany.

[*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub sprawdzić kodowanie arkusza,

- wychodzi do toalety kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

[*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

[*] Zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.

[*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych - długopis z czarnym tuszem, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

[*] [!] W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

[*] W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.

[*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

[*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

[*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

[*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy opuszczają budynek szkoły.

[*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

[*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Data egzaminu

przedmiot

8 czerwca 2020 godz. 9:00 (poniedziałek)

język polski

8 czerwca 2020 godz. 14:00 (poniedziałek)

język polski p. rozszerzony

9 czerwca 2020 godz. 9:00 (wtorek)

Matematyka

10 czerwca 2020 godz. 9:00 (środa)

język angielski

10 czerwca 2020 godz. 9:00 (środa)

język angielski

10 czerwca 2020 godz. 14:00 (środa)

język angielski  p. rozszerzony

15 czerwca 2020 godz. 9:00 (poniedziałek)

Matematyka p. rozszerzony

16 czerwca 2020 godz. 9:00 (wtorek)

Biologia p. rozszerzony

16 czerwca 2020 godz. 14:00 (wtorek)

wiedza o społeczeństwie p. rozszerzony

19 czerwca 2020 godz. 9:00 (piątek)

Geografia p. rozszerzony

24 czerwca 2020 godz.14:00 (środa)

Historia p. rozszerzony

26 czerwca 2020 godz. 9:00 (piątek)

język rosyjski

26 czerwca 2020 godz.14:00 (piątek)

język rosyjski p. rozszerzony

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wseiLogo WKU Biała Podlaska

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1