ZS Radoryż
images/zdjecia/slajdy/nowy3a.png

certyfikowana klasa mundurowa

klasa wojskowa

Klasa wojskowa jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów, którzy wiążą swoja przyszłość, plany osobiste i zawodowe ze służbą wojskową bądź pracą w administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obrona cywilną.

Nauka w tej klasie zapewnia równomierny, jak również wysoki poziom kształcenia ze wszystkich przedmiotów, co umożliwia uczniom szeroki i optymalny wybór przedmiotów maturalnych, dostosowanych do wymagań uczelni wyższych. Pozwala uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym uczeń może dokonać do kwietnia 2019 roku, czyli pod koniec pierwszej klasy. Istnieje możliwość zmiany obecnie wybranych preferencji. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w ramach zajęć dodatkowych realizowane będą następujące przedmioty: przysposobienie wojskowe, sprawność, samoobrona, musztra wojskowa, strzelanie.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, a Dowódcą 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, uczniowie będą wyjeżdżać na zajęcia do jednostek wojskowych. Porozumienie o współpracy zawarte z Akademią Sztuki Wojennej umożliwia uczniom naszej szkoły korzystanie z bazy intelektualnej i rzeczowej tejże uczelni. Dzięki porozumieniom zawartym z Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie zajęcia praktyczne będą prowadzone przez oficerów i żołnierzy z tych jednostek.

Klasa przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w kierunku służb bezpieczeństwa wewnętrznego (wojsko, ochrona mienia i osób) W czasie zajęć stosowane będą nowoczesne metody i techniki. Uczniowie będą brali udział w różnorodnych imprezach, zawodach, konkursach. Zdobywać będą umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedmedycznej. W trakcie zajęć uczestniczyć będą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek wojskowych, wyższych uczelni. Prowadzone będą również zajęcia terenowe. Absolwenci klasy wojskowej mają skrócony okres służby przygotowawczej do służby w Wojsku Polskim.

certyfikowana klasa mundurowa

Od kwietnia 2018r. szkoła uczestniczy w II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” prowadzonego przez Ministerswo Obrony Narodowej. Program pilotażowy będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. W toku realizacji programu zaplanowane są także stałe konsultacje przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

W ramach programu pilotażowego uczniowie otrzymują ponadto dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia, zaświadczenie potwierdzające realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

Dla uczniów klasy wojskowej są zaprojektowane mundury. W szkole obowiązuje dzień mundurowy. Umundurowanie jest strojem obowiązującym i reprezentatywnym na szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach.

Do klasy ze specjalnością wojskowa przyjmowani będą uczniowie z dobra kondycja fizyczna i dobrym stanem zdrowia. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele i oficerowie wojka polskiego o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych oraz zawodowych. Po pierwszym etapie kształcenia przewidziany jest obóz szkoleniowy.

W roku szkolnym 2013/2014 uczennice klasy policyjnej i wojskowej zdobyły 1 miejsce w województwie i 6 miejsce w Polsce, natomiast w roku 2014/2015 uplasowały się na 4 miejscu  w województwie w konkursie "Sprawni jak żołnierze". W roku szkolnym 2015/2016 drużyna chłopców zajęła III miejsce w Polsce w konkursie "Sprawni jak żołnierze". W roku 2016/2017 drużyna kadetów klas mundurwych zajęła I miejsce w województwie lubelskim w Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, a w roku 2017/2018 II miejsce.

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, początkujący, 3h/3h/2h), język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/2h), język rosyjski (drugi, początkujący, 3h/2h/2h), język rosyjski (drugi, kontynuacja, 3h/2h/2h)

Przedmioty rozszerzone

  1. fizyka
  2. wiedza o społeczeństwie
  3. matematyka
  4. język obcy

Wszystkie przedmioty rozszerzone będą realizowane w klasie drugiekj i trzeciej. Istnieje możliwiść zmiany przedmiotów rozszerzonych po klasie pierwszej.

Rekrutacja elektroniczna za pomocą panelu vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne.

Pozostałe kierunki kształcenia:

 

zadanie ekologiczne

Patronat honorowy

wsosp logocsil logologo 4skrzydlogo aszwlogo KPP Lukowlogo strazumcs logologo wsei

Przydatne strony

logo menlogo ckelogo oke krakow  Kuratorium Oświaty w Lublinielogo starostwo Lukow logo2 polska w liczbach Logo WFOSiGW LublinLogo Szkoła realizuje warsztaty dla młodzieży 1